Tuyển sinh BUH

THÔNG BÁO TUYỂN SINH Sau đại học

TB TỔ CHỨC BỒI DƯỠNG KIẾN THỨC TIẾNG ANH DÀNH CHO THÍ SINH DỰ THI CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO THẠC SĨ NĂM 2021

( 16/12/2020) Thông báo mới

TB TỔ CHỨC HỆ THỐNG HÓA KIẾN THỨC DÀNH CHO THÍ SINH DỰ THI CAO HỌC NĂM 2021

( 19/11/2020) Thông báo mới

TB V/V MỞ LỚP BỔ SUNG KIẾN THỨC ĐẠI HỌC DÀNH CHO THÍ SINH DỰ THI CAO HỌC NĂM 2021

( 19/11/2020) Thông báo mới

THÔNG BÁO V/v MỞ LỚP BỔ SUNG KIẾN THỨC ĐẠI HỌC DÀNH CHO THÍ SINH DỰ THI CAO HỌC NĂM 2021

Phòng Tư vấn tuyển sinh ( 28/9/2020)

THÔNG BÁO ĐIỂM CHUẨN TRÚNG TUYỂN KỲ THI TUYỂN SINH TRÌNH ĐỘ THẠC SĨ NĂM 2020

Phòng Tư vấn tuyển sinh ( 21/8/2020)

THÔNG BÁO VỀ VIỆC TRA CỨU ĐIỂM THI TUYỂN SINH TRÌNH ĐỘ THẠC SĨ NĂM 2020

( 31/7/2020)

THÔNG BÁO DANH SÁCH THÍ SINH DỰ THI TRÌNH ĐỘ THẠC SĨ NĂM 2020

Phòng Tư vấn tuyển sinh ( 15/7/2020)

THÔNG BÁO MỞ LỚP BSKT VÀ ÔN THI CAO HỌC ĐƠT 2/2020

Phòng Tư vấn tuyển sinh ( 22/5/2020)

THÔNG BÁO TUYỂN SINH TRÌNH ĐỘ ĐÀO TẠO THẠC SĨ NĂM 2020

Phòng Tư vấn tuyển sinh ( 6/2/2020)

THÔNG BÁO TUYỂN SINH TIẾN SĨ 2020

Phòng Tư vấn tuyển sinh ( 28/2/2020)

THÔNG BÁO ĐỔI LỊCH HỌC BSKT VÀ ÔN THI ĐỂ THAM DỰ KỲ THI THẠC SĨ 2020

Phòng Tư vấn tuyển sinh ( 5/4/2020)

TB GIA HẠN THỜI GIAN NHẬN HỒ SƠ VÀ NGÀY THI CHÍNH THỨC TRÌNH ĐỘ THẠC SĨ NĂM 2020

Phòng Tư vấn tuyển sinh ( 31/3/2020)

Thông báo mở lớp ôn tập các môn thi tuyển sinh thạc sĩ 2020

Phòng Tư vấn tuyển sinh ( 06/02/2020)

Thông báo mở lớp BSKT để thí sinh đủ điều kiện tham dự kỳ thi tuyển sinh thạc sĩ

Phòng Tư vấn tuyển sinh ( 06/02/2020)

Quay lại
THAM GIA FANPAGE TUYỂN SINH ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG TP.HCM
Thiet Ke Website